- อยู่ระหว่างปรับปรุง -

 
กรณีต้องการตรวจสอบ กรุณาติดต่อ  02-127-7396 , 02-127-7000 ต่อ 4441
 
 
    อัตราอุปกรณ์อวัยวะเทียม
 
    วัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์
 
    อัตราค่าบริการสาธารณสุข
 
    รายการหัตถการในห้องผ่าตัด
 
    อัตราตรวจสุขภาพประจำปี
 
              -   การตรวจสอบสำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 
              -   การตรวจสอบสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีบริบูรณ์