อัตราอุปกรณ์อวัยวะเทียม
 
    วัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์
 
    อัตราค่าบริการสาธารณสุข
 
    อัตราตรวจสุขภาพประจำปี
 
              -   การตรวจสอบสำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 
              -   การตรวจสอบสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีบริบูรณ์