ค้นหารายการ >                         ปีภาษี เลขที่บัตรประชาชน       ชื่อ - นามสกุล   
 
     
  เลขที่บัตรประชาชน :   
  ชื่อ - นามสกุล :   (ไม่ต้องกรอกคำนำหน้า/ยศ)  
   หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(บำเหน็จบำนาญ)
   หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(กรณีเช็คช่วยชาติ)ปีภาษี 2552
   
 
 
 
 
     
  COPYRIGHT 2006 The Comptroller Genernal's Department All Right Reserved.