ผู้รับบำนาญท่านใดที่ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับประกอบ
    การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถพิมพ์
    ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายผ่าน Website ของกรมบัญชีกลางได้
    หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
    ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 1 หมายเลข โทรศัพท์
0-2127-7000 ต่อ 4510
    ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 2 หมายเลข โทรศัพท์
0-2127-7000 ต่อ 4295
    ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 3 หมายเลข โทรศัพท์
0-2127-7000 ต่อ 6228
    ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 4 หมายเลข โทรศัพท์
0-2127-7000 ต่อ 6401